Aktualności

06.11.2013

Projekt „Wolni od Przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.07.2013r. do 31.12.2013r realizuje projekt „Wolni od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła. Uczestnikami projektu jest piętnastu uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle i piętnastu uczniów Gimnazjum nr 2 w Jaśle.

Działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej to:

  1. Warsztaty umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

CEL warsztatów:

 - dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach   kryzysowych;
 - wyposażenie uczestników warsztatów w umiejętności prospołeczne, umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 - zatrzymanie negatywnych zachowań;
 - promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 - rozbudzenie wśród młodzieży potrzeby konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego;
 - przekazanie wiedzy i umiejętności na temat organizacji akcji profilaktycznych;

 

  1. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym           

Celem rozmów jest pomoc w  planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji i zdolności w kontekście właściwego wyboru kariery zawodowej,

Działania skierowane do dzieci szkoły podstawowej to:

  1. Zajęcia  rozwijające  indywidualne zainteresowania dzieci zgodnie z

Teorią Wielorakich Inteligencji ( w tym: ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, ćwiczenia werbalne, ćwiczenia w grupach rozwijające m.in. umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych z osobami, otwartość na świat i innych, umiejętność współpracy)

Cel zajęć:

 - zatrzymanie negatywnych zachowań;
 - promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 - rozwój indywidualnych zainteresowń dzieci;
 - rozbudzenie wśród dzieci potrzeby konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

powrót