logo-bip   

Ogólne informacje o dodatku energetycznym

Dodatek energetyczny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z ustawą – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest przyznawany na okres obowiązywania decyzji dodatku mieszkaniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Jest on wypłacany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress