logo-bip   

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl tel./fax : 13 44 64 328

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mopsjaslo.pl lub pisemnie na adres Administratora

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach i zadaniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zmienionej uchwałą Nr XLI/356/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 grudnia 2008 r., uchwałą Nr LXVII/552/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 maja 2010r. oraz uchwałą Nr LIV/554/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 listopada 2017 r

ODBIORCY DANYCH – Dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie zgody wnioskodawcy.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres do osiągnięcia celu przetwarzania oraz okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii.

INFORMACJA O PRAWIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pan/Pani że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W Sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress