logo-bip   

„Akademia 60+”


Projekt ”Akademia 60+” dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Całkowita wartość projektu 1 877 841,30 zł, w tym wartość dofinansowania 1 750 876,33 zł.

Projekt zakłada funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w latach 2022-2023 oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planuje się, że ramach projektu usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 20 osób, natomiast 29 osób uzyska wsparcie w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 49 osób (36K i 13M) powyżej 60 r.ż. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 20 osób (16K i 4M) oraz usług świadczonych w DDP dla 29 osób (20K i 9M) do 30.09.2023r.

Rekrutacja do projektu „Akademia 60+”

Aktualności „Akademia 60+”

Jadłospis uczestników DDP

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania – DDP

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Raport końcowy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress