logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mopsjaslo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle mopsjaslo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 24.03.2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:
• multimedia nadawane na żywo
• multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
• mapy
• treści, które nie zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wytworzone

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)
Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Doktor, adres poczty elektronicznej tomasz.doktor@mopsjaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 64 328. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzą 2 wejścia główne wprost z parkingu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach 1, 2, 3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrach 1,2,3.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress