logo-bip   

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle

Od stycznia 2018r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych (DDP). Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 29 osób zamieszkałych na terenie miasta Jasła, niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych było możliwe dzięki uzyskaniu przez Miasto Jasła dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle, w ramach którego zostały wyremontowane i częściowo wyposażone pomieszczenia, w których funkcjonuje DDP.

Liczba osób objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w latach 2018-2020

Wyszczególnienie/lataRok 2018Rok 2019Rok 2020Rok 2021 - do 31.10.2021r.
Liczba osób objętych wsparciem DDP41373334

Źródło: Dane MOPS w Jaśle

W latach 2018 – 2023 funkcjonowanie Dziennego Domu odbywa się w oparciu o projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, tj.:

„Akademia Pełni Życia”

Projekt „Akademia Pełni Życia” realizowany był w latach 2018-2019. Adresatami projektu było 29 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu realizowano:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
 3. wyjazdy do placówek kulturalnych;
 4. terapię zajęciowa;
 5. psychoterapię;
 6. prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;
 7. zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
 8. wyjazdy spotkania integracyjne;
 9. warsztaty wizażu;
 10. warsztaty aktywności psycho – fizycznej;
 11. pracę socjalną.

Na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom Projektu zapewnione były 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych.

Poniżej w tabeli koszty związane z realizacją projektu:

Rodzaj kosztów/Nazwa zadaniaPlan (zł)Wykonanie (zł)
Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowanie DDPOgółem,
w tym:
1 597 347,04 zł1 415 231,69 zł
dofinasowanie1 469 062,71 zł1 287 500,07 zł
wkład własny128 284,33 zł127 731,62 zł - wkład własny projektu, stanowiła: odpłatność UP za usługi w DDP - 82 076,22 zł, wynagrodzenie pracownika socjalnego oddelegowanego w wymiarze ½ etatu do świadczenie pracy socjalnej na rzecz UP – 38 955,40 zł oraz wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych UP – 6 700,00 zł
Koszty pośrednie319 469,40 zł283 046,33 zł
WYDATKI OGÓŁEM1 916 816,44 zł1 698 278,02 zł

Źródło: Dane MOPS w Jaśle

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”

Projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” realizowany jest w latach 2020-202. Grupą docelową projektu jest 56 osób niesamodzielnych w wieku 60+, zam. w woj. podkarpackim na terenie miasta Jasła, w tym 29 osób będących uczestnikami DDP oraz 27 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu realizowane są:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
 3. wyjazdy/wyjścia kulturalno – rekeacyjne;
 4. terapia zajęciowa;
 5. psychoterapia;
 6. indywidualne poradnictwo specjalistyczne;
 7. zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
 8. warsztaty edukacyjne;
 9. pracę socjalną;

Na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad).
Ponadto w ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Poniżej w tabeli koszty związane z realizacją projektu:

Rodzaj kosztów/Nazwa zadaniaPlan (zł)Wykonanie (zł) – do 31.10.2021r.
Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowanie DDP i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Ogółem,
w tym:
1 661 325,00 zł1 262 574,41 zł
funkcjonowanie DDP 975 133,56 zł698 413,50 zł
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 512 460,00 zł405 735,00 zł
wkład własny173 731,44 zł158 425,91zł - wkład własny projektu, stanowiła: odpłatność UP za usługi w DDP i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania -111 101,93 zł oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego oddelegowanego w wymiarze ½ etatu do świadczenie pracy socjalnej na rzecz UP – 47 323,98 zł
Koszty pośrednie332 265,00 zł214 058,60 zł
WYDATKI OGÓŁEM1 993 590,00 zł1 476 633,01 zł

Źródło: Dane MOPS w Jaśle

„Akademia 60+”

Projekt „Akademia 60+” planowany jest do realizacji w latach 2022-2023. Grupę docelową  projektu stanowić będzie łącznie 49 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60+, zam. w woj. podkarpackim na terenie miasta Jasła, w tym 29 osób będących uczestnikami DDP oraz 20 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu realizowane będą:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;
 3. terapia zajęciowa;
 4. psychoterapia;
 5. indywidualne poradnictwo specjalistyczne;
 6. zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
 7. indywidualny i grupowy trening pamięci i koncentracji;
 8. pracę socjalną;

Na czas  uczestnictwa  w formach wsparcia Uczestnikom projektu zapewnione będą 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad).

Ponadto w ramach projektu świadczone będą usługi  opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Poniżej w tabeli koszty związane z realizacją projektu:

Rodzaj kosztów/Nazwa zadaniaPlan (zł)
Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowanie DDP i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Ogółem, w tym:1 564 867,75 zł
funkcjonowanie DDP1 103 822,78 zł
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 334 080,00 zł
wkład własny126 964,97zł - wkład własny projektu, stanowiła będzie: odpłatność UP za usługi w DDP, odpłatność UP za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego oddelegowanego w wymiarze ½ etatu do świadczenie pracy socjalnej na rzecz UP
Koszty pośrednie312 973,55 zł
WYDATKI OGÓŁEM1 877 841,30 zł

Źródło: Dane MOPS w Jaśle

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress