logo-bip   

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r oraz 2024 r

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku gazu, na mocy ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz.U. 2022 poz. 2687), której zapisy weszły w życie 21 grudnia 2022 r., wprowadzona została refundacja podatku VAT za gaz.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r do dnia 30 czerwca 2024 r  do tego odbiorcy paliw gazowych.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Dodatek gazowy przysługuje odbiorcy paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2024r. do 31 lipca 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
  • od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  • tradycyjnie (papierowo)–w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (Pokój 212, II piętro), w godzinach pracy Ośrodka.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress