logo-bip   

Działania MOPS w Jaśle na rzecz osób niesamodzielnych wpisujące się w proces deinstytucjonalizacji

 


Wydatki z lat 2020 -2022 na wsparcie dla osób niesamodzielnych finansowane zarówno ze środków Miasta jak i funduszy zewnętrznych.

Na wykresach przedstawiono wydatki z lat 2020 – 2022 na wsparcie dla osób niesamodzielnych, w tym w formie usług opiekuńczych, finansowanych zarówno ze środków Miasta jak i funduszy zewnętrznych.

W 2020 roku na wsparcie osób niesamodzielnych wydatkowano łączną kwotę w wysokości 2 945 665,72 zł, z czego 222 164,90 zł przeznaczone zostało na koszty administracyjne ponoszone przez organizację pozarządową.

Udział środków Miasta przeznaczonych na finansowanie ww. zadania wyniósł 53,66 %.

W 2021 roku na wsparcie osób niesamodzielnych wydatkowano łączną kwotę w wysokości 2 998 273,60 zł z czego 238 137,10 zł przeznaczone zostało na koszty administracyjne ponoszone przez organizację pozarządową.

Udział środków Miasta przeznaczonych na finansowanie ww. zadania wyniósł 38,41 %.

W 2022 roku na wsparcie osób niesamodzielnych wydatkowano łączną kwotę w wysokości 3 388 142,67 zł z czego 287 522,51 zł przeznaczone zostało na koszty administracyjne ponoszone przez organizację pozarządową.

Udział środków Miasta przeznaczonych na finansowanie ww. zadania wyniósł 29,07 %.

W 2023 roku na wsparcie osób niesamodzielnych planuje się wydatkować łączną kwotę w wysokości 3 031 855,26 zł z czego organizacja pozarządowa na koszty administracyjne będzie mogła przeznaczyć kwotę 171 778,31 zł.

Udział środków Miasta przeznaczony na finansowanie ww. zadania wyniesie 24,50 %.

Analizując powyższe dane należy zaznaczyć, że udział środków Miasta przeznaczonych na wsparcie dla osób niesamodzielnych ulega corocznemu zmniejszeniu. W 2022 roku jest to spadek o 24,59 % w stosunku do 2020 roku. W 2023 roku przy realizacji przyjętego planu budżetu na wsparcie osób niesamodzielnych będzie to kolejne 4,57 % mniej niż 2022 roku.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

W 2019 roku wsparciem asystenta osobistego objęto 3 osoby.

W 2020 roku wsparciem asystenta osobistego objęto 32 osoby.

W 2021 roku wsparciem asystenta osobistego objęto 35 osoby.

W 2022 roku wsparciem asystenta osobistego objęto 58 osób. Do świadczenia usługi zatrudnionych zostało 36 osób.

W 2023 roku wsparciem planuje się objąć 55 osób niepełnosprawnych.

„Opieka Wytchnieniowa” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

W 2019 roku wsparciem opieki wytchnieniowej objęto 17 osób.

W 2020 roku wsparciem opieki wytchnieniowej objęto 14 osób.

W 2021 roku wsparciem opieki wytchnieniowej objęto 26 osób.

W 2022 roku wsparciem opieki wytchnieniowej objęto 37 osób. Do świadczenia usługi zatrudnione zostały 22 osoby.

W 2023 roku wsparciem planuje się objąć 40 osób niepełnosprawnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress