logo-bip   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł/odbiorcy wsparcia/formy wsparciaOkres realizacjiWartość projektu
„Kierunek – Rodzina” (RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.4). Projekt adresowany był do 120 rodzin z dziećmi zamieszkałych w Jaśle, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Formy wsparcia, które były realizowane w ramach projektu to konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, Warsztaty skierowane do rodziców i dzieci, asystentura rodzinna, terapia rodzin rodziny wspierające, dogoterapia, sala doświadczania świata”. Wsparciem projektu objęto łącznie 320 osób.01.03.2017r. -31.12.2018r.477 188,90 zł
(w tym wkład własny JST: 30 501,90 zł)
„Akademia Pełni Życia” (RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3). Projekt adresowany był do 29 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. W ramach projektu realizowane były: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, wyjazdy do placówek kulturalnych, terapia zajęciowa, psychoterapia, prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia, zajęcia rekreacyjno – towarzyskie, praca socjalna. Wsparciem projektu objęto łącznie 48 osób.01.01.2018r. -31.12.2019r.1 985 336,44zł
(w tym wkład własny JST: 119 225,40zł)
„Kreatywni i Samodzielni” (RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1). Projekt adresowany był do 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym do 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz do 36 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. Projekt zapewniał wsparcie w postaci: w ramach reintegracji zawodowej: indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe – opracowanie IPD, warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, warsztaty ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kwalifikacyjne kursy zawodowe, 3 miesięczne staże zawodowe. W ramach reintegracji społecznej: indywidualna diagnoza osobowościowa, ABC emocji – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej, zajęcia grup samopomocowych, Nowy ja – warsztaty z wizażu, arteterapia sposobem na stres, warsztaty efektywnego gospodarowania czasem. Wsparciem projektu objęto łącznie 69 osób.01.01.2018r. -31.12.2019r.479 080,28zł
(w tym wkład własny JST: 73 726,10zł)
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” (RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3). Projekt adresowany jest do 56 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. W ramach projektu funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych oraz świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Wparciem projektu objęto łącznie do dnia 31.10.2021r. 94, w tym 50 osób w ramach DDP oraz 44 osoby usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.01.12.2019r. -31.12.2021r.1 993 590,00 zł (w tym wkład własny JST: 173 731,44 zł)
„Akademia 60” RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3). Projekt adresowany jest do 56 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. Projekt zakłada funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planuj się, że wsparciem projektu zostanie objętych łącznie 49 osób, w tym 29 osób wsparciem DDP oraz 20 osób usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania.01.12.2021r. –
30.09.2023r.
1 877 841,30 zł (w tym wkład własny JST: 126 964,97 zł)
„Aktywni już dziś” RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1). – projekt w fazie negocjacji. Projekt adresowany jest 30 osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ust. o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących w woj. podkarpackim na terenie miasta Jasła. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci m.in. kursów zawodowych, doradztwa zawodowego oraz staży zawodowych. planuje się, że wsparciem projektu zostanie objętych 30 osób.01.01.2022r. –
31.12.2023r.
819 931,77 zł (w tym wkład własny JST: 46 443,70 zł)
ŁĄCZNIE:7 632 968,69 zł (w tym wkład własny JST: 570 593,51 zł)
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress