logo-bip   

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Jaśle funkcjonuje od 2018r. w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. W latach 2018-2019 jego funkcjonowanie odbywało się w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni”. Ww. projekt był realizowany przez MOPS w Jaśle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowa i społeczna).

Osoby niepełnosprawne bierne zawodowo uczestniczyły w zajęciach w ramach reintegracji zawodowej, jak i społecznej.

Formy wsparcia, w których brali udział niepełnosprawni uczestnicy KIS w ramach reintegracji zawodowej to: indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe – opracowanie IPD, warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, warsztaty ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kwalifikacyjne kursy zawodowe, 3 miesięczne staże zawodowe oraz w ramach reintegracji społecznej: indywidualna diagnoza osobowościowa, ABC emocji – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej, zajęcia grup samopomocowych, „Nowy ja” – warsztaty z wizażu, „Arteterapia sposobem na stres”, warsztaty efektywnego gospodarowania czasem.

Niepełnosprawni uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymywali stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Poniżej przedstawiono koszty zrealizowanego projektu:

Rodzaj kosztów/Nazwa zadaniaPlan (zł)Wykonanie (zł)% realizacji
Koszty bezpośrednieOgółem479 080,28455 379,3395,05
Dofinansowanie405 354,18385 353,3395,05
Wkład własny 73 726,1070 026,0094,99
Zadanie 1: Działalność i organizacja KIS123 238,54118 273,6995,97
Zadanie 2:
Reintegracja społeczna
56 163,2055 799,0699,31
Zadanie 3:
Reintegracja zawodowa
203 862,49190 230,7193,31
Koszty pośrednie95 816,0591 075,8795,05
WYDATKI OGÓŁEM 479 080,28455 379,3395,05

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 30 osób niepełnosprawnych, w tym 14 kobiet oraz 16 mężczyzn. Spośród ww. niepełnosprawnych uczestników 2 osoby legitymowały się orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast 9 osób to osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Najważniejsze wskaźniki osiągnięte w trakcie realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 21
  3. Liczba osób, które uzyskały nowe umiejętności zawodowe poprzez odbycie staży zawodowych w projekcie – 19

Od 2020r. działalność Klubu Integracji Społecznej jest finansowana ze środków własnych Miasta, m.in. ze środków z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do uczestników KIS z grupy uzależnionych od alkoholu zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. W 2020r. wsparciem klubu zostało 30 osób.

Z uwagi na zapotrzebowanie w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w KIS, od 2022r. Klub Integracji Społecznej w Jaśle dysponował będzie dodatkowymi 15 miejscami reintegracji społecznej i zawodowej. Utworzenie ww. miejsc będzie możliwe dzięki pozyskaniu środków z EFS na realizację projektu „Aktywni już dziś” (okres realizacji ww. przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023).

Uczestnikami ww. projektu, będzie 30 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (po 15 osób w każdej edycji projektu), w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym, w wieku aktywności zawodowej korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie to:

warsztaty kompetencji społecznych;

  • doradztwo zawodowe–opracowanie IPD
  • kursy zawodowe + stypendia szkoleniowe
  • sześciomiesięczne staże zawodowe + stypendia stażowe.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywni już dziś” jest w trakcie negocjacji. Budżet projektu to prawie 820 tys. złotych.

WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH W RAMACH KIS W 2022 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje  w okresie od  01.01.2022r. do 31.12.2023r. projekt „Aktywni już dziś” dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

Adresatami projektu jest 15 osób (6 kobiet oraz 9 mężczyzn) niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Do osób uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu skierowane zostaną takie formy wsparcia jak:

  1. warsztaty kompetencji społecznych
  2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD
  3. kursy zawodowe
  4. 6 miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

 kosztów/Nazwa zadaniaPlan (zł)
Ogółem630 905,14 zł
Zadanie 1:
Reintegracja społeczna
90 219,34 zł
Zadanie 2:
Reintegracja zawodowa
540 685,80 zł
Koszty pośrednie157 726,28 zł
Dofinansowanie670 336,70 zł
Wkład własny 39 884,43 zł
WYDATKI OGÓŁEM788 631,42 zł
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress