logo-bip   

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 17 lutego 2023 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 po złożeniu następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia do Programu

– klauzula informacyjna RODO

– klauzula informacyjna RODO 2

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

– oświadczenia Kandydata / Kandydatki do udziału w Programie

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 w pokoju 217, 38-200 Jasło, w godzinach urzędowania Ośrodka tj.
w poniedziałek w godzinach 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w piątek w godzinach 8.00 do 13.30, do dnia 17 lutego 2023 roku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 17.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” –edycja 2023
 3. Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia do Programu
 4. Załącznik nr 2 – karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie kandydata/ kandydatki do udziału w programie
 6. Załącznik nr 4 – oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej
 7. Załącznik nr 5 – karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej
 8. Klauzula informacyjna ( RODO)
 9. Klauzula informacyjna ( RODO 2)
 10. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmienia Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 384 000,00 zł

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress