logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Projekt ,, Jasło przeciwko przemocy”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od lipca 2021r. do grudnia 2021r. realizuje projekt ,,Jasło bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” edycja 2021.
Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w tym zakresie.
Projekt skierowany jest do:
– uczestników Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych w Jaśle,
– osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Jasła,
– pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle,
– przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup roboczych.
W ramach projektu planuje się m.in realizację następujących działań:
– Sporządzenie Diagnozy zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła wraz z ustaleniem odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z uwzględnieniem wpływu pandemii na zjawisko przemocy w rodzinie.
– Przeprowadzenie prelekcji dla uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych
w Jaśle.
– Prowadzenie grupy wsparcia dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.
-Szkolenie – negocjacje kryzysowe dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.
-Dwa szkolenia jednodniowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych ,,Trudne wyzwania w procedurze Niebieskie Karty” i ,,Rodzina jako system – jak prowadzić procedurę Niebieskie Karty w sytuacji rodzin, które chcą pozostać razem?”.
– Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 12 750 zł na realizację w/w działań.

Wkład własny do projektu: 9 348,44.
Łączna kwota projektu: 22 098, 44 zł.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji udzielane są pod numerem telefonu 013 44 370 00 u Pani Marii Gaweł – pracownika socjalnego, koordynatora ds. prowadzenia procedury Niebieska Karta.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress