logo-bip   

Projekt ,, Jasło przeciwko przemocy”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od lipca 2021r. do grudnia 2021r. realizuje projekt ,,Jasło przeciwko przemocy” w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” edycja 2021.
Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w tym zakresie.
Projekt skierowany jest do:

 • uczestników Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych w Jaśle,
 • osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Jasła,
 • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle,
 • przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup roboczych.

W ramach projektu planuje się m.in realizację następujących działań:

 • Sporządzenie Diagnozy zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła wraz z ustaleniem odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z uwzględnieniem wpływu pandemii na zjawisko przemocy w rodzinie.
 • Przeprowadzenie prelekcji dla uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.
 • Szkolenie – negocjacje kryzysowe dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.
 • Dwa szkolenia jednodniowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych ,,Trudne wyzwania w procedurze Niebieskie Karty” i ,,Rodzina jako system – jak prowadzić procedurę Niebieskie Karty w sytuacji rodzin, które chcą pozostać razem?”.
 • Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 12 750 zł na realizację w/w działań.

Wkład własny do projektu: 9 348,44.
Łączna kwota projektu: 22 098, 44 zł.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji udzielane są pod numerem telefonu 013 44 370 00 u Pani Marii Gaweł – pracownika socjalnego, koordynatora ds. prowadzenia procedury Niebieska Karta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w sierpniu 2021r. zakupił 500 sztuk materiałów informacyjno- edukacyjnych, w tym e-booka, który umieszczony jest na stronie internetowej tutejszego Ośrodka, Ośrodka Psychoterapii oraz Centrum Profilaktyki Jasło.

W dniach 27.09.2021r, 28.09.2021r. i 30.09.2021r. odbyły się 2 godzinne prelekcje dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Osób Starszych w Jaśle.  Dwa pierwsze spotkania prowadziło dwóch koordynatorów grup roboczych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle. Prelekcje dotyczyły  zjawiska przemocy, w tym  wobec osób starszych oraz  funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wchodzących w jego skład instytucji oraz procedury „Niebieskie Karty”.

Uczestnikom wyświetlono odcinek serialu ,,Głęboka woda” obrazujący problematykę przemocy w rodzinie syna wobec matki i problem uzależnienia. Ponadto osoby brały udział w zajęciach praktycznych dotyczących rozpoznawania zjawiska przemocy, agresji w pracy na indywidualnych przypadkach i w ćwiczeniu relaksacyjnym polegającym na wyobrażeniu sobie bezpiecznego miejsca.

Ostatnie spotkanie zostało przeprowadzone przez radcę prawnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle i prelekcja dotyczyła informacji na temat aktów prawnych związanych z problematyką przemocy w rodzinie.

Od września 2021r. prowadzona jest grupa wsparcia dla osób dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.

W terminie  od 25 do 26 października 2021r. odbyło się 12  godzinne szkolenie dla pracowników socjalnych w zakresie negocjacji kryzysowej. Program szkolenia obejmował:

 • emocje w negocjacjach,
 • zasady negocjowania w kryzysie,
 • etapy negocjacji,
 • kreatywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • podejmowanie decyzji na podstawie realnej analizy sytuacji,
 • asertywność i komunikacja, czyli profilaktyka konfliktu,
 • mediacje rodzinne,
 • batna – najlepsza alternatywa negocjacyjna,
 • metody i techniki wywierania wpływu i manipulacji,
 • budowanie relacji i współpraca w zespole.

W dniu 22.12.2021r. odbyło się podsumowujące spotkaniu dla uczestników i pracowników Dziennego Domu w związku z realizacją projektu  ,,Jasło przeciwko przemocy” prowadzone przez koordynatora projektu, radcę prawnego  oraz 2 pracowników, którzy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zajmują się przeciwdziałaniem przemocy. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z przemocą wobec osób starszych, w szczególności związane z bezpieczeństwem, nie tylko w rodzinie, ale również na ulicy, w sklepie, itp.

Zaprezentowana została prezentacja na temat funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle oraz grup roboczych, wyświetlono spot kampanii społecznej ,,Niebieska Linia” oraz film nakręcony przez Urząd Miasta w Jaśle w  ramach kampanii społecznej  ,,16 Dni Kampanii Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” skierowanej do mieszkańców Jasła. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.

W terminie od 28.12.2021r. do 29.12.2021r. odbyły się dwa szkolenia jednodniowe o tematyce ,,Trudne wyzwania w procedurze Niebieskie Karty” i ,,Rodzina jako system – jak prowadzić procedurę Niebieskie Karty w sytuacji rodzin, które chcą pozostać razem?” . W szkolenia odbyły się w formie on-line i uczestniczyli w nim członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu ,,Jasło przeciwko przemocy” w grudniu 2021r. odbyło się ostanie spotkanie grupy wsparcia i dla uczestników zostały zakupione książki.

W celu poszerzenia działań na rzecz osób starszych przebywających w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w grudniu 2021r. zakupiono  książki i audiobooki  w zakresie  przemocy i jej przeciwdziałania  wobec osób starszych.

Wkład własny do projektu na mocy aneksu do porozumienia wynosi: 9 611,38zł.
Łączna kwota projektu: 22 361,38 zł.

Dziękujemy uczestnikom i osobom zaangażowanym w realizacje projektu za udział i wszelką pomoc.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress