logo-bip   

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”


Projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Całkowita wartość projektu 1 993 590,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 819 858,56 zł.

Projekt zakłada funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w latach 2020-2021 oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planuje się, że ramach projektu usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 30 osób, natomiast 29 osób uzyska wsparcie w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 59 osób niesamodzielnych powyżej 60 r.ż. zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 osób oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób do 31.12.2021r.

Informacja – dalsze funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle

Informujemy, ze po zakończeniu realizacji projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”, Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych nadal funkcjonuje. Osoby dotychczas korzystające ze wsparcia DDP oraz nowe osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach placówki prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle.

Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 29 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dzienny Dom Pomocy świadczy usługi społeczne w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalniej m.in. poprzez:

  • zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • zapewnienie posiłku,
  • zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z miejsca zamieszkania do i z DDP,
  • zapewnienie wsparcia psychologicznego,
  • zapewnienie wsparcia zwiększającego sprawność fizyczną,
  • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
  • zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych
  • możliwość skorzystania z pralni i kąpieli,
  • możliwości odpoczynku.

Ponadto osoby objęte usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania w ramach ww. projektu, nadal mogą korzystać z tej formy wsparcia po zakończeniu realizacji projektu.

Rekrutacja do projektu Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – “Aktywny Senior”

Aktualności Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – “Aktywny Senior”

Jadłospis uczestników DDP

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Raport końcowy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress