logo-bip   

Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym

Od 1 lipca obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie uległy kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Nowelizacja dotyczy:

 • osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego,
 • deklarowanego dochodu według ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kryterium dochodowego liczonego wg wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną  do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzających dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Druki są dostępne w Sali Obsługi Klienta  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle  oraz na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl.   Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.00,  pod nr tel. (13) 443 68 05, (13) 443 70 03.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym,
 6. szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress