logo-bip   

Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym

UWAGA!!!

OD 1 LIPCA 2021 ZMIANY W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH 

Od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie ulegną kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Nowelizacja dotyczy:

  • osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego,
  • deklarowanego dochodu według ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  • kryterium dochodowego liczonego wg wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
  • potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną  do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzających dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Druki będą dostępne w Sali Obsługi Klienta  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle  oraz na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl.   Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.00,  pod nr tel. (13) 443 68 05, (13) 443 70 03.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress