logo-bip   

Ogólne informacje o pomocy materialnej dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Jasło:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. wychowankom ośrodków – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  4. słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress