logo-bip   

Zasiłek Rodzinny i dodatki do Zasiłku Rodzinnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH W MIEJSCU PRACY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE KOBIETY POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ
OD
10. TYGODNIA CIĄŻY DO PORODU, UPRAWNIAJĄCĄ DO DODATKU Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F (USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
(DZ. U. Z 2016 R. POZ. 2032 ZE ZM.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress