logo-bip   

Wsparcie osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania

Wolontariat

Od stycznia 2018 roku w Strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle funkcjonuje Sekcja ds. wolontariatu. Sekcją koordynuje koordynator wolontariatu, który dyżur pełni w środy od 11.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 11.30 do 15.30. Do zadań sekcji należy m.in. promocja wolontariatu, opracowanie i wdrożenie programu woluntarystycznego, pozyskanie wolontariuszy i przygotowanie porozumień z wolontariuszami, monitorowanie pracy wolontariuszy, współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami działającymi na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin, prowadzenie dokumentacji związanej z wolontariatem, w tym ewidencja wolontariuszy. Wsparcie świadczone przez wolontariuszy na rzecz osób niesamodzielnych to przede wszystkim: pomoc w załatwianiu spraw bieżących,  robienie zakupów, wykupienie leków ale to również towarzyszenie, wspieranie.

 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć każdy, kto ma informację o osobie wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.) zwanemu dalej kryterium dochodowym. Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu zgodnie z Uchwały Nr XXVII/207/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy społecznej (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 29.10.2005 r. Nr 122 poz. 1404) oraz w przypadku specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zm. ).

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ” REALIZOWANY W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Cel Programu: wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz.1172 ze zm.) albo orzeczenie równoważne do ww.

Adresaci programu: osoby, o których mowa powyżej wymagające wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019 – w ramach przedmiotowego programu ze wsparcia świadczonego przez 2 asystentów w ramach umowy zlecenia skorzystały 3 osoby niepełnosprawne w ilości 20 godzin usług asystenckich. Łączna wydatkowana kwota dofinansowania w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 595,19 zł
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2020 – w ramach przedmiotowego programu ze wsparcia świadczonego przez 8 asystentów w ramach umowy zlecenia skorzystały 32 osoby niepełnosprawne w ilości 3 610 godzin usług asystenckich. Łączna wydatkowana kwota dofinansowania w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 106 463,49 zł
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 – w ramach przedmiotowego programu ze wsparcia świadczonego przez 10 asystentów w ramach umowy zlecenia skorzystały 32 osoby niepełnosprawne w ilości 2 360,50 godzin usług asystenckich. Łączna wydatkowana kwota dofinansowania w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wynosi na dzień 17.11.2021 roku 66 934,84 zł

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” REALIZOWANY W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Cel programu: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
   ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Adresaci: gminy i powiaty, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 – realizacja programu zlecona została organizacji pozarządowej PCK w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach programu wsparciem objętych zostało 17 osób niepełnosprawnych w ilości 3 858 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania wyniosła 115 740,00 zł z czego 92 592,00 zł pokryte zostało ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – realizacja programu zlecona została organizacji pozarządowej PCK w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach programu wsparciem objętych zostało 14 osób niepełnosprawnych w ilości 2 880 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania wyniosła 100 800,00 zł z czego 80 640,00 zł pokryte zostało ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 – realizacja programu zlecona została organizacji pozarządowej PCK w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach programu wsparciem objętych zostało 25 osób niepełnosprawnych w ilości 4 109 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi na dzień 17.11.2021 roku 123 270,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress