logo-bip   

Jasielska Karta Dużej Rodziny

Jasielska Karty Dużej Rodziny to dokument dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia w miejskich instytucjach. Karta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 443 70 07.

Wymagane dokumenty:

  1. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki -dotyczy dzieci powyżej 18 roku;
  2. oryginały, odpisy lub kserokopie, w szczególności następujących dokumentów:
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem – dotyczy opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej – dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  • zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej – dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inne dokumenty na żądanie MOPS.

Podstawowe cele programu to promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła.

Wniosek o wydanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny

Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla użytkowników Jasielskiej Karty Dużej Rodziny

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress