logo-bip   

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła Nr V/156/2023 z dnia 20.09.2023r. powołany został Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w skład, którego weszli przedstawiciele podmiotów działających na terenie Miasta Jasła w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Jolanta Kozłowska
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle  – Maria Macek
 3. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – Konrad Janusz
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle – Małgorzata Dranka – Słaby
 5. Prokuratura Rejonowa w Jaśle – Katarzyna Skrudlik – Rączka
 6. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Barbara Szajnar – Krajewska
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle – Urszula Kućma
 8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Bogusława Wójcik
 9. Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle – Anna Rączka
 10. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze PCPR w Jaśle – Magdalena Maculak
 11. Zakład Karny w Jaśle – Marcin Gawior
 12. Ośrodek Psychoterapii w Jaśle – Dorota Krzakiewicz
 13. Stowarzyszenie „Twój Potencjał” – Joanna Barzyk

Zespół bezpośrednio i poprzez grupy diagnostyczno – pomocowe podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez realizację zadań określonych w ustawie oraz w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Zadaniem Zespołu będzie tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust 3-5 ustawy w szczególności określonych w art. 9b ust. 2 oraz wykonywanie zadań określonych w art. 9b ust. 11 ustawy.  Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W praktyce spotkania Zespołu odbywają się częściej, przeważnie raz w miesiącu.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele  wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny, w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa
w art. 9c ust. 5a ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 20005r. (Dz.U. z 2023r. poz.535), zwanej dalej ustawą;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie – na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm. )

 

Funkcjonowanie na terenie miasta Jasła Zespołu Interdyscyplinarnego umożliwia koordynację działań podejmowanych przez podmioty w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz podejmowanie inicjatyw, które przyczyniają się do poszerzenia zakresu współpracy tych podmiotów.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup diagnostyczno – pomocowych zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach Zespołu interdyscyplinarnego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress