logo-bip   

Zespół Interdyscyplinarny

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła Nr III/28/2011 z dnia 09.03.2011r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego weszli przedstawiciele podmiotów działających na terenie Miasta Jasła w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Ewa Mytkowicz
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle  – Maria Macek
 3. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – Joanna Garbacik
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle – Donata Gryziec
 5. Prokuratura Rejonowa w Jaśle – Grażyna Krzyżanowska
 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – Paweł Podstawski
 7. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Barbara Szajnar – Krajewska
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle – Dorota Lignar
 9. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Bogusława Wójcik
 10. Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle – Renata Łaba
 11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturach PCPR w Jaśle – Magdalena Maculak
 12. Zakład Karny w Jaśle – Marcin Gawior
 13. Ośrodek Psychoterapii w Jaśle – Marzena Lechwar

Członkowie Zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. W praktyce spotkania Zespołu odbywają się częściej, przeważnie raz w miesiącu.
Do zadań Zespołu należy m.in. usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy domowej oraz udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.

Funkcjonowanie na terenie miasta Jasła Zespołu Interdyscyplinarnego umożliwia koordynację działań podejmowanych przez podmioty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowanie inicjatyw, które przyczyniają się do poszerzenia zakresu współpracy tych podmiotów.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach Zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje również zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmując w ramach interdyscyplinarnej współpracy szereg działań mających na celu pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, bądź zagrożonych przemocą w rodzinie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress