logo-bip   

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                                  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658), nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy  w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 złdla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 486,20 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 657,80 złdla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 złdla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać:

w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.,

tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (I piętro pok. 112), w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawi się bez rozpoznania. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress