logo-bip   

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Gdzie załatwić sprawę

Dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Jaśle, ul. Szkolna 25, pok.nr 212.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
 • oświadczenie o dochodach — dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty, zwrot podatku dochodowego
 • odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku — dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
 • potwierdzenie wysokości świadczeń rodzinnych na deklaracji o wysokości dochodów — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne w MOPS Jasło,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne w ośrodkach pomocy innych niż MOPS Jasło,
 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk – dotyczy osób kontynuujących naukę w szkołach zawodowych,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium, zawierające informację — dot. studentów wyższych uczelni,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto) – dot. osób bezrobotnych,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie, na druku pod odpowiedzialnością karną, o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób),
 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne
 • dokumenty potwierdzające okresowe rozliczenia za media (woda, ścieki, centralne ogrzewanie) wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, na druku pod odpowiedzialnością karną, o sposobie i terminie rozliczenia.

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress