logo-bip   

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Gdzie załatwić sprawę

Dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Jaśle, ul. Szkolna 25, pok.nr 112.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 2. wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki, W pkt 9 należy podać wydatki za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335)
 3. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
 • oświadczenie o dochodach — dot. osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej, dobrowolne alimenty, ulgę na dzieci, pomoc materialna o charakterze socjalnym
 • odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku — dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
 • potwierdzenie wysokości świadczeń rodzinnych na deklaracji o wysokości dochodów — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne w MOPS Jasło,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne w ośrodkach pomocy innych niż MOPS Jasło,
 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk – dotyczy osób kontynuujących naukę w szkołach zawodowych,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium, zawierające informację — dot. studentów wyższych uczelni,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy (netto) – dot. osób bezrobotnych,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie, na druku pod odpowiedzialnością karną, o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód),
 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)
 • jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków za opłaty za energię cieplną i wodę dostarczone do lokalu, opłaty za ścieki, odpady i nieczystości ciekłe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress