logo-bip   

Tryb udzielania pomocy społecznej

I.     ETAPY UDZIELANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy do pracownika socjalnego przez osobę zainteresowaną, bądź inną osobę, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Może się odbyć:

 • osobiście,
 • pisemnie,
 • telefonicznie.
 • drogą elektroniczną
 1. sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu, w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowania planu pomocy zgodnie z wnioskiem;
 2. wydanie decyzji osobie ubiegającej się o pomoc;

Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania art. 35 KPA.

 1. realizacja przyznanego świadczenia.

Odnośnie pomocy społecznej nie ma ustalonych sztywnych terminów, w których można składać wnioski, można to robić w każdym terminie.

Ustawa uzależnia przyznanie świadczenia od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, należy się, więc liczyć z wizytą pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia podjęcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy, natomiast w sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadzany jest w terminie 2 dni. W trakcie wywiadu pracownik socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny.

Należy się liczyć, iż niezbędne będzie przedstawienie różnych dokumentów. Jakie to będą dokumenty, zależy to od indywidualnego przypadku. Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się następujących dokumentów:

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby (dowód osobisty, paszport lub inny)
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka ( do wglądu)
 3. dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. dokumenty poświadczające osiągane dochody, jak:
  decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty socjalnej oraz dowodu otrzymania świadczenia ( ostatni odcinek renty/ emerytury itp)
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub uzyskiwanego na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych                     ( zawierające informacje o wysokości potraconej na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe),
 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia
 7. dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) lub
  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS) lub
  – orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie KIZ wydane przed 1997 r.)
 8. inne dokumenty w zależności od sytuacji osoby/rodziny, potwierdzające okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń , np:
  – zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych;
  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;
  zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
  decyzji o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu lub odmowie przyznania ( wznowieniu, wstrzymaniu, utracie, pozbawieniu) prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego lub oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  – decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego
  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza
  zaświadczenia lub oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą
  zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowodów opłacenia składek ZUS ( tzw. działalność gospodarcza rozliczana zryczałtowanym podatkiem dochodowym)
  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informacje o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na zabezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
  oświadczenia o uzyskaniu lub nieuzyskaniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochodu jednorazowego w wysokości przekraczającej pięciokrotność kryterium dochodowego odpowiednio osoby lub rodziny;
  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne
  oświadczenia o stanie majątkowym– UWAGA!- odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym jest podstawą decyzji o odmowie przyznania świadczenia
  – zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie
  – inne istotne dla sprawy, wskazane przez pracownika socjalnego

Zakres przyznanego wsparcia jest zależny od wielu czynników, indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych MOPS w danym zakresie oraz zgodności pomocy z celami pomocy społecznej. Pracownik socjalny po dokonaniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.

 II.     ZOBOWIĄZANIA OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O PRZYZNANIE POMOCY I POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania, a w szczególności :

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną ,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń

będą stanowić podstawę do :

 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
 • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
 • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress