logo-bip   

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” − edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 t. j.).

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie od dnia 19 lutego 2024 roku do dnia 04 marca 2024 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 po złożeniu następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia do Programu

– karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
– klauzula informacyjna RODO
– klauzula informacyjna RODO 2
– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 w pokoju 217, 38-200 Jasło, w godzinach urzędowania Ośrodka tj.
w poniedziałek w godzinach 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w piątek w godzinach 8.00 do 13.30, do dnia 4 marca 2024 roku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 17.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
 2. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” –edycja 2024
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej
 4. Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – karta zgłoszenia do Programu
 5. Załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
 6. Załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – karta realizacji usług asystencji osobistej
 7. Załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ewidencja przebiegu pojazdu
 8. Załącznik nr 11 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – ewidencja biletów komunikacyjnych
 9. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Klauzula informacyjna ( RODO)
 10. Załącznik nr 15 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Klauzula informacyjna ( RODO 2)
 11. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” –edycja 2024

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 1 680 899,50 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress