logo-bip   

Stypendium szkolne

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne Stypendium szkolne jest podstawowym świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium może otrzymać uczeń, słuchacz, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na dzień dzisiejszy jest to – 600,00 zł w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice ucznia, sam pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. Wniosek składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być przyznane jako częściowe lub całkowite sfinansowanie wydatków związanych z nauką w następujących formach:

 1. refundacji udokumentowanych wydatków rzeczowych, w szczególności kosztów zakupu podręczników do nauki, programów komputerowych, itp.,
 2. refundacji udokumentowanych opłat związanych z pobieraniem nauki, w szczególności zakwaterowania w bursie lub na stancji, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, kosztów czesnego, itp.,
 3. refundacji kosztów poniesionych przez ucznia związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności kursy języka obcego, zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.,
 4. świadczenia pieniężnego wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w pkt. 1 – 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty i przekraczać miesięcznie 200% kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress