logo-bip   

Umowa o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle”

W dniu 9 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Jasłem/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, a Województwem Podkarpackim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

W ramach projektu współfinasowane są:

  1. Usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle, w tym;
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
  • terapia zajęciowa;
  • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną,
  • posiłki w czasie pobytu w Dziennym Domu Pomoc.

Powyższe wsparcie realizowane jest w dni robocze od poniedziałku do piątku i skierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60 +, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.

  1. Usługi asystenckie, polegające na asystowaniu osobie z niepełnosprawnościami                    w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.  Odbiorcy usług asystenckich to osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do ww., w wieku 18+, zamieszkałe  na terenie miasta Jasła. W trakcie świadczenia usług asystenckich uczestnicy/uczestniczki projektu będą mieli także możliwość korzystania z usługi transportu indywidualnego „door – to – door”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez: kontynuację funkcjonowania DDP oraz utworzenia w nim dwóch dodatkowych miejsc świadczenia usług, a także świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej do 31.12.2025r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2025 r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress