Aktualności

05.06.2013

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 27 maja 2013 roku o otwartym konkursie ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania.

 

powrót