Aktualności

04.06.2012

Zasiłek szkolny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z jednej z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. z zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Jasła, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. pożaru, powodzi, obsunięcia ziemi itp. O tą formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany w formie świadczenia  pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z  procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 455,00 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło, pok. 2, tel. 134464328.

powrót