Aktualności

23.03.2012

Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od stycznia 2012 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2011r. Nr XVI/138/2011 Ośrodek został wyznaczony jako podmiot właściwy dla realizacji zadań z zakresu organizacji pracy z rodziną. 

W ramach pracy z rodziną Ośrodek prowadzi poradnictwo prawne i psychologiczne, grupę wsparcia jak również mediacje rodzinne. W celu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w Ośrodku zatrudnionych zostało dwóch asystentów rodziny. Pomoc w formie asystenta zostaje rodzinie przydzielona na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Obecnie 21 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w MOPS w Jaśle, zamieszkujących na terenie miasta Jasła korzysta z w/w formy wsparcia. Asystent pracuje z rodziną w oparciu o „plan pracy z rodziną” opracowany we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym. Plan dostosowany jest do potrzeb rodziny, nakierowany jest na rozwiązanie najistotniejszych problemów występujących w rodzinie. Do głównych zadań asystenta należy w szczególności: udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystent rodziny ma również obowiązek współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą w przypadku gdy w rodzinie objętej wsparciem występuje zjawisko przemocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle planuje w 2012 roku objęć wsparciem asystenta rodziny także rodziny biorące udział w Podprogramach Aktywności Lokalnej: „Samotni lecz nie sami” i „Mój dom –moje miejsce”.  

powrót