Aktualności

17.02.2012

Spotkanie informacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

W dniu 14 lutego 2012 r. w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne na temat realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.). 

Celem spotkania było zapoznanie kadry pracowników socjalnych Ośrodka z nowymi zadaniami, jakie wynikają z przepisów powyższej ustawy. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Miasta Jasła Pan Andrzej Czernecki, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Pan Leszek Znamirowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Pani Dorota Lignar, kierownik i pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle oraz kadra kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Zaprezentowane zostały doświadczenia Ośrodka w kwestii zatrudniania asystenta rodziny w ramach projektów realizowanych w ostatnich latach. Następnie omówione zostały szczegółowo przepisy nowej ustawy normujące kwestie uprawnień i obowiązków asystenta rodziny oraz współpracy z pracownikiem socjalnym. W dalszej kolejności uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniami pomocy psychologicznej o opiece i wychowaniu dziecka.
Finalnym elementem spotkania była prezentacja Pani Doroty Dominik, wieloletniego pracownika ośrodka adopcyjnego, która uczestniczyła w pracach nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2011 r. Nr XVI/138/2011 jest podmiotem realizującym zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z wymienionej ustawy.

powrót