logo-bip   

Projekty zrealizowane

Tytuł projektu (zakres)Okres realizacjiWartość całkowitaŹródło finansowania
„Czas na aktywność w mieście Jaśle” (projekt systemowy, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)
Zakres projektu: projekt realizowany w oparciu o kontrakt socjalny oraz program aktywności lokalnej. Wsparciem w projekcie objęto 543 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle. Uczestnicy skorzystali m.in. z kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, treningów i warsztatów w zakresie umiejętności społecznych, staży zawodowych.
01.01.2008 - 30.09.2015 3 695 970,07zł
(w tym wkład własny JST: 391 192,81zł)
EFS
„Ja też potrafię – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Jasła” (projekt konkursowy, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1)
Zakres projektu: w projekcie uczestniczyło 20 osób, w tym 10 osób z zaburzeniami psychicznymi (w stopniu lekkim lub umiarkowanym) oraz 10 asystentów osoby niepełnosprawnej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystały z:
- warsztatów społeczno – zawodowych,
- doradztwa zawodowego,
- spotkań z psychologiem,
- zajęć z muzykoterapii,
- 6 – miesięcznych staży zawodowych,
- wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.
01.06.2010 – 31.05.2011371 563,50 złEFS
„Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” (projekt konkursowy, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1)
Zakres projektu: wsparcie dla 15 osób niepełnosprawnych, w tym w formie:
- treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
- indywidualnych konsultacji z poradnictwa psychologicznego,
- kursów zawodowych (administracyjno – biurowego, sprzedawcy – magazyniera, kucharza – ciastkarza),
- 6 miesięcznych staży zawodowych,
- kursów: zarządzania czasem w pracy biurowej, autoprezentacji w zawodzie sprzedawcy, organizatora usług cateringowych.
01.05.2013- 30.06.2014364 476,64 złEFS
„Masz szansę być aktywnym” (projekt konkursowy, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.4)
Zakres projektu: wsparcie 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym w formie:
- doradztwa zawodowego,
- poradnictwa psychospołecznego,
- kursów zawodowych (administracyjno – biurowego, magazyniera z obsługą wózka widłowego, kucharza – pizzera),
- 4 miesięcznych staży zawodowych.
01.07.2014 – 30.06.2015300 981,06 złEFS
„Kierunek Rodzina” (RPO WP, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4).
Projekt adresowany do 120 rodzin z dziećmi, zamieszkałych w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, warsztaty skierowane do rodziców i dzieci, asystentura rodzinna, terapia rodzin, rodziny wspierające, dogoterapia, sala doświadczania świata.
01.03.2017r.-31.12.2018r. 452 713,48 zł EFS
„Akademia pełni życia” (RPO WP, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3).
Projekt adresowany jest 29 osób niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.
W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, wyjazdy do placówek kulturalnych, terapia zajęciowe, psychoterapia, prelekcje w zakresie racjonalnego tryby życia, zajęcia rekreacyjno-towarzyskie, praca socjalna.
01.01.2018r. -31.12.2019r.1 985 336,44 złEFS
„Kreatywni i Samodzielni” (RPO WP, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1).
Projekt adresowany jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym do 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz do 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.
Projekt zapewnia wsparcie w ramach reintegracji zawodowej: indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe – opracowanie IPD, warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, warsztaty ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kursy zawodowe, 3 miesięczne staże zawodowe.
W ramach reintegracji społecznej: indywidualna diagnoza osobowościowa, ABC emocji – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej, zajęcia grup samopomocowych, „Nowy ja” – warsztaty z wizażu, arteterapia sposobem na stres, warsztaty efektywnego gospodarowania czasem.
01.01.2018r. -31.12.2019r.479 080,28 złEFS
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress