logo-bip   

Rekrutacja

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kierunek – Rodzina”

W dniu 03.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Kierunek – Rodzina”, RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.”

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany regulaminu znajdują się w zarządzeniu.

Zarządzenie do pobrania
Załączniki do pobrania

Od 1 grudnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczyna rekrutację do II edycji projektu „Kierunek – Rodzina”.

Zarządzenie do pobrania
Regulamin do pobrania

Zmiana terminu rekrutacji do projektu „Kierunek – Rodzina”

Wydłużono termin rekrutacji do projektu „Kierunek – Rodzina” do dnia 14.04.2017r.
Informacje w biurze projektu – Jasło, ul. Kochanowskiego 3, pokój nr 3.

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kierunek – Rodzina”

W dniu 31.03.2017r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Kierunek – Rodzina”, RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.”

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany regulaminu znajdują się w zarządzeniu.

Zarządzenie do pobrania

Rekrutacja do projektu „Kierunek – Rodzina”

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Kierunek – Rodzina”, RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4. Rekrutacja będzie trwać do 20 marca 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji opisano w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Kierunek – Rodzina” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.4.

Regulamin do pobrania

Od 1 marca 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął realizację projektu „Kierunek – Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt adresowany jest do 120 rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła, (310 osób ogółem) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy. tj.:

► ubóstwo,
► bezrobocie,
► niepełnosprawność,
► długotrwała lub ciężka choroba,
► przemoc w rodzinie,
► potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
► bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 120 rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła, zakwalifikowanych do projektu do 31.12.2018r. W ramach projektu Uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci:

  1. Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, w tym poradnictwa prawnego oraz poradnictwa dla rodziców i dzieci „Po zdrowie”,
  2. Warsztatów gospodarowania budżetem domowym z modułem racjonalnego gospodarowania żywnością,
  3. Warsztatów rodzic – dziecko „Rola aktywnie spędzanego czasu wolnego w rodzinie – teoria i praktyka”
  4. Warsztatów świadomego rodzicielstwa,
  5. Asystentury rodzinnej,
  6. Terapie rodzin,
  7. Warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą”,
  8. Rodzin wspierających,
  9. Dogoterapii,
  10. Sali doświadczania świata.

Zakłada się, że dzięki projektowi zwiększy się dostęp dla rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła do usług wsparcia rodziny. Udział w projekcie trwale wpłynie m.in. na wzrost umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem domowym, umiejętności wychowawczych, umiejętności spędzania czasu wolnego i integracji w rodzinie.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie są tożsame z formami wsparcia przewidzianymi do realizacji w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła dzięki temu będzie zapewniona trwałość usług wsparcia rodzin po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 446 687,00 zł. w tym dofinansowanie projektu z UE 405 610,56 zł.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress