logo-bip   

Inicjatywy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła podejmowane są głównie w obszarach: profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na szczególną uwagę w osiągnięciach w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie w pracę koordynatorów grup roboczych oparte na współpracy lokalnych instytucji podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynatorzy w swej pracy skutecznie wspierają rodziny dotknięte przemocą w rodzinie, biorą także czynny udział w organizacji różnorodnych akcji/kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie są współtwórcami nowatorskich przedsięwzięć oraz wykazują niekonwencjonalne podejście do pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto osoby zaangażowane w koordynację grup roboczych dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach/warsztatach/seminariach pogłębiają i na bieżąco aktualizują wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Duże znaczenie w tej kwestii ma fakt ukończenia/uczestnictwa 4 koordynatorów w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopień organizowanym przez „Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Profesjonalizacja kadry niewątpliwe odgrywa znaczącą rolę w skuteczności podejmowanych działań na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Praca i zaangażowanie kadry zostało dwukrotnie docenione poprzez przyznanie w 2016r. Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego i w 2019r. trzem koordynatorom grup roboczych wyróżnienia nagrodą „SOW – ik” w postaci statuetki.

Kolejnym osiągnięciem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie mającym wpływ na skuteczność podejmowanych działaniach jest wypracowany międzyinstytucjonalny model współpracy w oparciu, o który możliwe jest kompleksowe i skuteczne udzielanie wsparcia i objęcie pomocą osób doświadczających przemocy domowej.

Dużą rolę w podejmowanych inicjatywach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma także efektywny sposób organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych czego przykładem może być wypracowany model realizacji działań w czasie trwania pandemii COVID -19 (w celu usprawniania pracy oraz mając na uwadze bezpieczeństwo osób biorących udział w realizacji działań związanych z prowadzonymi procedurami „Niebieskie Karty” spotkania ZI oraz grup roboczych odbywały się zdalnie z wykorzystaniem platformy ZOOM).

Oprócz ww. inicjatyw/osiągnięć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy także wskazać realizację licznych lokalnych kampaniach społecznych oraz informacyjno – edukacyjnych, realizację projektów/programów profilaktycznych, które w szczególności kierowane są do dzieci i młodzieży doświadczających bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz realizację projektów współfinasowanych ze środków MRPIPS ukierunkowanych na pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Działania te mają również istotne znaczenie w budowaniu skutecznego lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dzięki powyższym inicjatywą podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie staje się bardziej efektywniejsze i skuteczniejsze co prowadzi do zmniejszenia negatywnych skutków przemocy w rodzinie oraz skali tego zjawiska w społeczności lokalnej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress