logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy – ważne zmiany!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym z dnia 20 września 2022 r dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego),

– tradycyjnie (papierowo) –w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (Pokój 217, II piętro), w godzinach pracy Ośrodka.  Zachęcamy do wrzucania wypełnionych wniosków do urny znajdującej się na II piętrze przy pokoju 217.

Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek węglowy wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku węglowego otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku węglowego będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress