logo-bip   

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej FZ.4211.9.2024.BA

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania obejmującego świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Usługi asystenckie będą realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” dofinansowanego  ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej FZ.4211.9.2024.BA

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress