logo-bip   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert FZ.4211.8.2024

Burmistrz Miasta Jasła informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania obejmującego świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Usługi asystenckie będą realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” dofinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Zadanie to może być wykonywane wyłącznie przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert FZ.4211.8.2024

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress