logo-bip   

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej ŚPS.432.3.2024.PIA

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania obejmującego świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2023.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie w terminie do 13 lutego 2023r. w pok. 207 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25.

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress