logo-bip   

Ogólnopolski Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. To niebywała okazja do uczczenia i podziękowania seniorom za ich wkład w nasze życie, uśmiech na co dzień, cenną naukę i pomoc oraz pamięć o ważnych historycznych wydarzeniach, których nie rzadko byli świadkami.

Chcemy życzyć wszystkim seniorom w tym szczególnym dniu zachowania pogody ducha, dobrego zdrowia oraz wielu sił witalnych. Zachęcamy ich do dbania o sprawność intelektualną i fizyczną poprzez udział w różnych zajęciach dedykowanych specjalnie dla nich. Często odkrycie nowego hobby to krok do poznania nowych osób, sposób na walkę z samotnością i okazja do rozwoju osobistego nawet w okresie jesieni życia.

Zachęcamy do lektury artykułu na ten temat:

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/cwiczenia-pamieci-i-zajecia-dla-seniorow

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach  trwałości projektu pn. „Akademia 60+”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

zaprasza do skorzystania m.in.:

 • z usług opiekuńczych świadczonych w ramach Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla osób niesamodzielnych.

W/w wsparciem mogą zostać objęte osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego:

 • zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego, na terenie miasta Jasła,
 • w wieku 60+.

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach Dziennego Domu Pomocy odpowiadają ściśle potrzebom osób niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego i określone są w kontrakcie socjalnym. Zakres w/w usług może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

 • zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • zapewnienie posiłku,
 • zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z miejsca zamieszkania do i z DDP,
 • zapewnienie wsparcia zwiększającego sprawność fizyczną,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
 • zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych,
 • możliwość skorzystania z pralni i kąpieli,
 • możliwości odpoczynku.

Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 31 osób niesamodzielnych. Dzienny Dom Pomocy świadczy usługi społeczne w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem prosimy o kontakt z Kierownikiem Dziennego Domu lub pracownikami socjalnymi MOPS w Jaśle.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress