logo-bip   

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki wsparciu w postaci opieki wytchnieniowej, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

2) osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego Wojewody w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. 

W  związku z planowanym przystąpieniem Miasta Jasła  do  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jaśle prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia wsparciem.

Chęć uczestnictwa w programie można dokonywać na załączonej poniżej ankiecie do dnia 13 listopada 2023 r., do godziny 12:00:

– osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w pokoju 106, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło,

– mailowo pod adresem: aleksandra.bochenek@mopsjaslo.pl

Więcej informacji odnośnie Programu można uzyskać telefonicznie pod numerem 13 443 70 17 oraz pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy.

Ankieta do pobrania

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress