logo-bip   

Ogłoszenie

Jasło, 27 wrzesień 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Jasła, wykonując obowiązek zawarty w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.), informuje o wynikach konkursu ofert na realizację w 2023 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Nazwa oferenta, którego oferta została wybrana:

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Jaśle , ul. W. Pola 41, 38-200 Jasło

I. Nazwa zadania publicznego:
„Realizacja w 2023 roku w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego”.

II. Wysokość przyznanych środków publicznych:
Usługi opiekuńcze: 159 987,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

Z upoważnienia Burmistrza

Dorota Lignar

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jaśle

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress