logo-bip   

MOPS w Jaśle przedłuża termin naboru do udziału w II edycji projektu „Aktywni już dziś”

Projekt „Aktywni już dziś” skierowany jest do osób niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (18-59/64), korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Projekt zakłada reintegrację społeczną oraz reintegrację zawodową realizowane w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej

W ramach projektu dla uczestnika/uczestniczki oferujemy poniższe formy wsparcia:

  • Warsztaty kompetencji społecznych (składające się z 4 modułów: psychoedukacyjne zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną, zajęcia rozwijające komunikację międzyludzką, zajęcia z autoprezentacji oraz trening motywacyjny, prowadzone przez psychologa, każdy z UP otrzyma materiały szkoleniowe)
  • Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD (zaplanowano jedno 3h spotkanie dla każdego UP poprowadzone przez doradcę zawodowego, IPD posłużą zakwalifikować UP na kursy zawodowe dobrane do ich preferencji i możliwości zawodowych)
  • Kursy zawodowe (które pozwolą uzyskać określone kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży)
  • 6 miesięczne staże zawodowe (których celem jest zdobycie przez UP umiejętności praktycznych do wykonywania pracy)

Uczestnicy/Uczestniczki projektu biorący udział w kursach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe. Na czas uczestnictwa w projekcie uczestnicy/uczestniczki projektu objęci będą ubezpieczeniem NNW.

Zapewniamy równy dostęp do projektu osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle lub Koordynatora KIS

Ponadto szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w biurze projektu tj. w MOPS Jasło, ul. Szkolna 25,  w pok. nr 314  lub telefonicznie pod nr tel. 13 4437017 w godzinach: w pon. od 8:00 do 17.00;  od wt. do czw. w godzinach od 8:00 do 15:30 natomiast w pt. od 8:00 do 14:00.

Na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Nabór uczestników potrwa do  30.01.2023r.

Dzięki udziałowi w projekcie „Aktywni już dziś” uczestnicy/uczestniczki:

  • poprawią zdolność do zatrudnienia poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
  • uzyskają kwalifikację zawodowe potwierdzone certyfikatem rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku lub branży
  • zdobędą nowe umiejętności zawodowe w wyniku odbycia staży zawodowych, które będą szansą uzyskania dalszego zatrudnienia.
  • dokonają postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszą dystans do zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinasowanie projektu z UE: 670 336,70 zł, Całkowita wartość projektu: 788 631,42 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress