logo-bip   

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), nie przekraczają:

2100w gospodarstwie jednoosobowym albo

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

– w 2020 r.- w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.01.2022r. do 31.07.2022r.

– w 2021r. -w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.08.2022r. do 31.10.2022r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5osób

– 1150,00 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5osób

– 1437,50 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (I piętro), w godzinach pracy Ośrodka.  Zachęcamy do wrzucania wypełnionych wniosków do urny znajdującej się na I piętrze przy punkcie konsultacyjno – informacyjnym.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dołączyć:

Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących dodatku osłonowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Klauzula informacyjna

Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek osłonowy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress