logo-bip   

Dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy miasta Jasła mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., w siedzibie MOPS Jasło I piętro w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Zachęcamy do wrzucania wypełnionych wniosków do urny znajdującej się na I piętrze przy punkcie konsultacyjno – informacyjnym.

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dołączyć:

Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących dodatku osłonowego.

Informuje się, że zawarte w  Instrukcji wypełniania wniosku o dodatek osłonowy pola wyboru   „V” i „X”  oznaczają  potwierdzam i zaprzeczam.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Klauzula informacyjna

Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek osłonowy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress