logo-bip   

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o możliwości składania do tut. Ośrodka wniosków przez osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2020 r. poz. 426, z późń. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 38 osób niepełnosprawnych ( w tym 4 dzieci).

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 R. poz. 1876 ze zm.).

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 17.

Po wykorzystaniu limitu miejsc, osoby chętne do skorzystania z usług asystenta zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Całkowity koszt Programu: 490 135,50 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 490 135,50 zł.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia do Programu AOON
2. Klauzula informacyjna
3. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021.pdf
4. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021.docx

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress