logo-bip   

Podsumowanie zakończonych w miesiącu marcu 2019r. Form wsparcia w projekcie “Kreatywni i Samodzielni”

  • Od 14 lutego 2019r. do 19 marca 2019r. w Klubie Integracji Społecznej odbywały się spotkania w ramach indywidualnej diagnozy osobowościowej (IDO), której głównym celem było ustalenie dalszej ścieżki udziału osób w projekcie. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań z psychologiem został zbadany potencjał osobowościowy wszystkich 30 uczestników/uczestniczek projektu, zostały ocenione ich mocne oraz słabe strony osobowościowe, zdiagnozowane umiejętności psychospołeczne. Uczestnicy wspólnie z psychologiem wartościowali swoje cele życiowe. Na zakończenie diagnozy osoby otrzymały opinie sporządzone przez prowadzącego oraz certyfikaty ukończenia zajęć. Z raportu sporządzonego przez psychologa wynika, iż wszyscy uczestnicy/uczestniczki dzięki spotkaniom z psychologiem zwiększyli/ły wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron osobowościowych

 

 

  • Dnia 8 marca 2019r. zakończyło się – rozpoczęte 1 marca 2019r. – indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań doradca zawodowy omówił z uczestnikami i uczestniczkami projektu ich bieżącą sytuację zawodową, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, zainteresowania i oczekiwania związane z zawodem, zebrał informacje na temat ich predyspozycji zdrowotnych. Na podstawie zebranych informacji doradca zawodowy zaplanował wraz z uczestnikami oraz uczestniczkami projektu dalsze kroki postępowania i dokonał ustaleń jakie działania zrealizują oni/one po zakończeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego. Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań jest formą wsparcia zorganizowaną dla grupy uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Wszystkie osoby poprzez udział w poradnictwie zwiększyli/ły  wiedzę na temat swoich możliwości i preferencji zawodowych.

 

 

  • W dniach od 13 marca 2019r. do 20 marca 2019r. odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania stanowiące ostatni etap fazy diagnostycznej w projekcie dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Podczas trzygodzinnego spotkania z osobą doradca zawodowy opracował dla niej IPD m.in. w oparciu o opinię psychologa, który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualną Diagnozę Osobowościową oraz w oparciu o opinię sporządzoną na podstawie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego.

 

 

  • W dniach od 22.03.2019r. do 29.03.2019r. 9 uczestników projektu (4 kobiety oraz 5 mężczyzn) tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, które prowadził doradca zawodowy. Spotkania dotyczyły: aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania CV oraz listu motywacyjnego, podstaw prawa pracy, poznania charakterystyki pracy i struktury organizacyjnej w zakładzie pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, opanowania technik negocjacji i mediacji. Podczas zajęć uczestnicy skompletowali indywidualne teczki dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 6 dni w wymiarze 4 h. Wypracowane na zajęciach dokumenty uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas poszukiwania pracy.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress