logo-bip   

Zapraszamy do udziału w II edycji ( I – XII 2019r.) projektu „Kreatywni i Samodzielni”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w II edycji ( I – XII 2019r.) projektu „Kreatywni i Samodzielni”.

Cel główny:
Poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowa i społeczna) realizowane w nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej

Adresaci II edycji projektu:
30 osób (17 kobiet oraz 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, tj.:
• 12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, którzy pozostają bez zatrudnienia
• 18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla których bezrobocie nie jest jedynym podwodem udzielenia pomocy społecznej

Zapisy u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl
Nabór uczestników trwa do 18.01.2019r.

Oferta projektu:
Reintegracja społeczna (dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz dla osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy) oraz reintegracja zawodowa (dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo) realizowane w nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej
Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:
1. indywidualne poradnictwo zawodowe,
2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD,
3. warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy,
4. warsztaty „ABC przedsiębiorczości”,
5. kurs komputerowy,
6. kursy zawodowe
7. 3 miesięczne staże zawodowe

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:
1. indywidualna diagnoza osobowościowa,
2. „ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej,
3. zajęcia grup samopomocowych,
4. „Nowy ja” – warsztaty z wizażu,
5. Arteterapia sposobem na stres,
6. warsztaty efektywnego gospodarowania czasem
Uczestnicy projektu biorący udział w kursach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1
Dofinasowanie projektu z UE: 405 354,18zł.

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress