logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Wsparcie osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ” REALIZOWANY W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Cel Programu: wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz.1172 ze zm.) albo orzeczenie równoważne do ww.

Adresaci programu: osoby, o których mowa powyżej wymagające wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019 – w ramach przedmiotowego programu ze wsparcia świadczonego przez 2 asystentów w ramach umowy zlecenia skorzystały 3 osoby niepełnosprawne w ilości 20 godzin usług asystenckich. Łączna wydatkowana kwota dofinansowania w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 595,19 zł
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2020 – w ramach przedmiotowego programu ze wsparcia świadczonego przez 8 asystentów w ramach umowy zlecenia skorzystały 32 osoby niepełnosprawne w ilości 3 610 godzin usług asystenckich. Łączna wydatkowana kwota dofinansowania w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 106 463,49 zł
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 – w ramach przedmiotowego programu ze wsparcia świadczonego przez 10 asystentów w ramach umowy zlecenia skorzystały 32 osoby niepełnosprawne w ilości 2 360,50 godzin usług asystenckich. Łączna wydatkowana kwota dofinansowania w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wynosi na dzień 17.11.2021 roku 66 934,84 zł

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” REALIZOWANY W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Cel programu: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
   ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Adresaci: gminy i powiaty, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 – realizacja programu zlecona została organizacji pozarządowej PCK w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach programu wsparciem objętych zostało 17 osób niepełnosprawnych w ilości 3 858 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania wyniosła 115 740,00 zł z czego 92 592,00 zł pokryte zostało ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – realizacja programu zlecona została organizacji pozarządowej PCK w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach programu wsparciem objętych zostało 14 osób niepełnosprawnych w ilości 2 880 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania wyniosła 100 800,00 zł z czego 80 640,00 zł pokryte zostało ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 – realizacja programu zlecona została organizacji pozarządowej PCK w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach programu wsparciem objętych zostało 25 osób niepełnosprawnych w ilości 4 109 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Łączna wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi na dzień 17.11.2021 roku 123 270,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress