logo-bip   

Program „Opieka 75+”

Program „Opieka 75+” na terenie Gminy Miasto Jasło realizowany jest od 2020 roku.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;
  • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej;
  • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej;
  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W ramach programu gmina korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na:

  • usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2024;
  • usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  • zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Wysokość otrzymanego dofinansowania na  świadczenie usług opiekuńczych w 2024 roku wynosi 90 403,00 zł.  Całkowita wartość realizacji Programu w Gminie Miasto Jasło wynosi 150 671,66 zł.

załącznik:

Program opieka 75+ 2024

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress