logo-bip   

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 35 osób niepełnosprawnych ( w tym 4 dzieci).

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 15 marca 2022 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 po złożeniu następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia do Programu

– klauzula informacyjna RODO

– klauzula informacyjna RODO

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

– karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

– formularz informacyjny kandydata

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 17.

Całkowity koszt Programu: 308 448,00 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 308 448,00 zł.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
 2. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Karta pomiary niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 6. Formularz informacyjny do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
 7. Oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej
 8. Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
 9. Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress