logo-bip   

Informacje o projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2022r. rozpoczął realizację projektu „Aktywni już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje 2 edycje:

  1. edycja: 01.01.2022 – 31.12.2022
  2. edycja: 01.01.2023 – 31.12.2023

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

ADRESACI I EDYCJI PROJEKTU:

15 osób (6 kobiet oraz 9 mężczyzn) niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła

OFERTA PROJEKTU:

Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo przewidziano zajęcia zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej
Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:

  1. warsztaty kompetencji społecznych

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:

  1. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD
  2. kursy zawodowe
  3. 6 miesięczne staże zawodowe

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

  1. 10 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem
  2. 5 Uczestników projektu będzie pracować (łącznie z pracą na własny rachunek)
  3. 18 Uczestników projektu będzie aktywnie poszukiwać pracy

Ostateczna wartość projektu to 788 631,43 zł; z tego kwota dofinansowania z UE: 670 336,70 zł i wkład własny: 39 884,43 zł.

W 2022r. kwota dofinansowania to 371 451,15 zł, natomiast wkład własny 16 852,90 zł, w 2023r. kwota dofinansowania to 377 295,85 zł, a wkład własny 23 031,53 zł. Wkład własny stanowić będzie wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne w projekcie oraz pozostała część kwoty wkładu własnego zostanie wniesiona i rozliczona w ramach kosztów pośrednich.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress