logo-bip   

Formy pomocy w związku z wirusem SARS-Cov-2

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 powodującego chorobę COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje:

Osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które własnym staraniem przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji w której się znajdują w szczególności osoby, starsze, samotne, niepełnosprawne oraz odbywające kwarantannę domową mogą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ubiegać się o następujące formy pomocy :

– świadczenia pieniężne (m.in. zasiłek okresowy, celowy, stały, zasiłek celowy bezzwrotny  specjalny) i niepieniężne (m.in. posiłek, schronienie, usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej) przyznawane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

– pomoc w postaci posiłku, produktów żywnościowych jak również zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o program „Posiłek w domu i w szkole” po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego – osobom, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1052 zł , dla osoby w rodzinie 792 zł.

– dostarczenie produktów żywnościowych oferowanych przez lokalne organizacje partnerskie jak również inne podmioty zaangażowane w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł, dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle może również zorganizować pomoc osobom przebywającym w kwarantannie w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym  w dostarczeniu produktów żywnościowych podstawowej potrzeby, za które strona dokona zapłaty za pośrednictwem konta depozytowego MOPS nr 31 8627 1011 2001 0012 9727 0032, jest uruchamiana jeśli osoba nie ma wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, w szczególności w przypadku osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Informujemy stronę, że zakupy dokonane zostaną w PSS Społem, a w przypadku produktów niezbędnych dla strony, a niedostępnych  zakupione zostaną produkty zamienne. Produkty dostarczane stronie będą wraz z informacją o kwocie należności do zapłaty. Termin zapłaty za otrzymane produkty ustala się niezwłocznie najpóźniej do 16- stu  dni od daty otrzymania produktów. Po uregulowaniu należności za otrzymane towary za pośrednictwem konta depozytowego MOPS zostanie przekazana stronie faktura z adnotacją o uregulowaniu płatności przez MOPS.

Informujemy, że wnioski i  prośby w szczególności o świadczenia przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej należy składać   drogą elektroniczną przez ePUAP, Empatię, Profil Zaufany, adres email: mopsjaslo@mopsjaslo.pl, w sprawach wyjątkowych do urny znajdującej się w budynku Ośrodka. Na wnioskach i wszelkiej korespondencji prosimy o pozostawianie nr telefonu celem umożliwienia kontaktu pracownika Ośrodka.

Decyzje administracyjne będą wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Decyzję administracyjne na podstawie, których zostały przyznane stronie świadczenia z pomocy społecznej otrzymują rygor natychmiastowej wykonalności w związku z czym wypłata świadczeń następuje niezwłocznie  po wysłaniu decyzji w najbliższym terminie wypłaty. Informujemy , że wypłaty świadczeń z pomocy społecznej realizowane są w każdy czwartek miesiąca.

Szczegółowe informację dotyczące sposobu i form  pomocy dla osób wymagających pomocy w szczególności będących w kwarantannie można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki w godz. 730-1700 od wtorku do czwartku w godzinach 730-1530 oraz w piątki w godzinach 730-1400 pod numerem telefonu 13-446-43-28.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress